Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Modernizacja przygotowania roztworu siarczanu hydroksyloaminy do procesu oksymacji Projekt Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja węzła rozładunku benzenu i cykloheksanonu Projekt Budowlany i Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2010 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Ekstrakcja kaprolaktamu toluenem Projekt procesowy 2009 ICHP Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2007 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Destylacja próżniowa kwaśnego ekstraktu wodnego Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwolenia, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wpisz tytuł w języku polskim Wpisz tytuł w języku polskim 2005 Wpisz tytuł w języku polskim Polska
Powiększenie zdolności produkcyjnej płatkowania kaprolaktamu Koncepcja, Projekty Wykonawcze, nadzór autorski 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa stokażu i instalacji zasilania ciekłego kaprolaktamu Analiza techniczna i kosztowa rozbudowy 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Utylizacja gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy Termiczna utylizacja. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Wykonawczy 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja Wytwórni Kaprolaktamu Intensyfikacja produkcji z 48 000 do 65 000 t/r. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia kaprolaktamu o wydajności 120 000 t/r Projekt wstępny dla wytwórni kaprolaktamu, koordynacja projektu. Projekt wstępny instalacji laktamu 1990 TONGYANG NYLON CO. LTD Korea
Modernizacja mycia potasowego dla I ciągu przygotowania gazu Projekt Budowlany, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski, dokumentacja dozorowa, załączniki techniczne do kontraktów, zapytania ofertowe, klasyfikacja pożarowo-wybuchowa, projekt modernizacji rurociągów. 2020 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zakup i zabudowa kompresora gazu syntezowego KS-7 Projekt Budowlany, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, opracowanie klasyfikacji pożarowo-wybuchowej, Zakupy: analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów; Zbiorcze Zestawienie Kosztów, dokumentacja dozorowa w trakcie/in progress Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zwiększenie wydajności sprężania kompresorów syntezowych Rysunki izometryczne rurociągów i aparatów, opracowanie schematu technologicznego DIP. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zwiększenie zdolności magazynowych wody amoniakalnej Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów; aktualizacja klasyfikacji pożarowo-wybuchowej, dokumentacja rejestracyjna. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Zakup i zabudowa drugiego członu chłodnicy na II, III, IV i V jednostce syntezy Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów; Dokumentacja dozorowa, nadzory autorskie. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja mycia potasowego dla IV linii przygotowania gazu Projekt Bazowy: Analiza bezpieczeństwa procesowego, wstępne rozmieszczenie aparatów, wytyczne do modernizacji sieci podziemnych 2017 INS Polska
Modernizacja mycia potasowego dla V ciągu przygotowania gazu Projekt Budowalny, Projekt Wykonawczy 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Dokumentacja projektowa instalacji do rozdziału purge-gazu na membranach Koncepcja, ZZK, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, analizy ofert 2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Zbiornik amoniaku ciekłego o pojemności 15 000 t Koncepcja, Projekt Budowlany, Pozwolenie zintegrowane, Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Baza magazynowa amoniaku ciekłego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja dozorowa 2014 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja rozładunku, magazynowania i zasilania 3 linii technologicznych amoniakiem Projekt Wykonawczy 2013 Stalprodukt S.A. Polska
Zakup i zabudowa turbospręarki o wydajności 45 000 m3/h Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik Integracja nowej tlenowni z instalacjami ZAP. Dwie niezależne linie o łącznej wydajności 1700 t/d. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy, instrukcja technologiczna 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja instalacji usuwania C02 z gazu procesowego do produkcji amoniaku Technologia - INS Puławy. Projekt Budowlano-Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja układu chłodzenia amoniaku w pętli syntezy amoniaku Raport oddziaływania na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja wnętrz TVA w konwertorach do syntezy amoniaku Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynierskie 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Zbiornik ciekłego amoniaku 15 000 t Koncepcja 2009 Informacje poufne Polska
Chłodnica ługu potasowego Technologia - INS Puławy Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2008 (English) Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja wnętrza TVA w konwertorze do syntezy amoniaku Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2008 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja układu chłodzenia amoniaku w pętli syntezy amoniaku Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Stokaż amoniaku ciekłego 15 000 t Projekt Budowlany 2007 TRANS-AMMIAK Polska
Zwiększenie zdolności rozładunku amoniaku Projekt Wykonawczy 2007 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Zbiornik i instalacja technologiczna do magazynowania wody amoniakalnej Zbiornik bezciśnieniowy z poduszką azotową , bez jakiejkolwiek emisji amoniaku do otoczenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 BIOTON S.A. Polska
Modernizacja węzła chłodzenia gazu syntezowego na instalacji amoniaku Wymiana chłodnic ociekowych na chłodnice powietrzne. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2006 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Poprawa czystości dwutlenku węgla z Instalacji Benfielda Projekt Wykonawczy, dokumentacja wykonawcza aparatów, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza 2003 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Koncepcja Technologiczna Stacji Rozładunku i Magazynowania Amoniaku Wydajność 50 t NH3/dobę Koncepcja programowo-przestrzenna 2002 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Polska
Osuszanie gazu syntezowego Wydajność - 88 000 Nm3/h Projekt Budowlany, Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Odgazowanie kondensatu technologicznego Wydajność - 29 t/h Koncepcja programowoprzestrzenna, Projekt Budowlany, Wykonawczy, nadzór autorski, inne usługi inżynieryjne 1999 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Modernizacja instalacji Amoniaku II Proces przygotowania gazu i syntezy. Koncepcja, Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Modernizacja i intensyfikacja instalacji Melaminy I Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa instalacji produkcji żywic o nowy ciąg reaktorowy w Dynea Trzemeszno Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Mechaniczno- Antykorozyjne “Metalko” Sp. z o.o. Polska
Koncepcja instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów sypkich na bazie saletry amonowej Wielowariantowa koncepcja dla kompleksu instalacji z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów. 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A Polska
Instalacja Odzysku Melaminy (MRU) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja Wytwórni MELAMINA I – węzeł desorpcji melaminy Modernizacja instalacji automatyki i pomiarów z włączeniem w system DCS. Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja i intensyfikacja instalacji Melaminy I Projekt Wykonawczy modernizacji AKP i instalacji DCS 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Melaminy III Wydajność – 30 000 t/rok Współpraca – Eurotecnica (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa węzła filtracji roztworu mocznika dla Melaminy II Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Aparaty dla Melaminy II i III Przekazywanie urządzeń pod nadzór UDT Projekt Wykonawczy 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
System transportu, chłodzenia i magazynowania melaminy Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, nadzór autorski, rozruch, inne usługi inżynieryjne 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Melaminy II Wydajność – 30 000 t/rok Współpraca – Eurotecnica (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja transportu roztworu mocznika do RSM i instalacja produkcyjna Połączenie instalacji mocznika, azotu z instalacją produkcji RSM. Ogrzewany rurociąg mocznika o dł. około 2 000 m. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 1987 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wieża granulacyjna mocznika Wydajność 2000 mtpd, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach. 1993 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność – 2 000 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1993 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność – 1 400 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1993 CHEMIE LINZ Austria
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 500 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1995 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia Mocznika Wydajność – 1 700 t/d Współpraca – TECNIMONT (Włochy) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Filtracja roztworu mocznika dla melaminy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 1999 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Terminal Roztworu Saletrzano -Mocznikowego Pojemność: RSM - 27 000 t. Materiały sypkie - 140 000m3. Wydajność załadunku/rozładunku - 2000 t/h. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Powiększenie zdolności przerobowej sekcji Hydrolizy Projekt Wykonawczy, nadzór autorski 1999 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Integracja melaminy z instalacjami mocznikchnologii TECNIMONT 2. Integracja Melaminy III z instalacją IDR Projekt Wykonawczy, innea 1. Integracja Melaminy II z instalacją IDR 2. Integracja Melaminy III z instalacją IDR Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Integracja melaminy z instalacjami mocznika 1. Integracja Melaminy II z dwiema liniami TOYO 2. Integracja Melaminy III z dwiema liniami TOYO Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2000 2003 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Ograniczenie emisji amoniaku metodą kwaśnej absorpcji Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Studium Wykonalności 2003 Poufne Poufne
Instalacja do produkcji nawozów granulowanych na bazie materiałów odpadowych Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę 2006 Zakłady Chemiczne ALWERNIA S.A Polska
Realizacja docelowej instalacji AdBlue Zwiększenie produkcji AdBlue z 30 do 100 tys. ton/rok. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, raport oddziaływania na środowisko z wnioskiem o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych 2008 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji TOYO Zwiększenie wydajności linii produkcyjnych TOYO, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach wg. Basic Design Urea Casale, nadzory, uruchomienie. 2009 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, nadzór autorski, realizacja dostaw, rozruch, instrukcja eksploatacji, inne usługi inżynieryjne 2009 Poufne Poufne
Produkcja nawozów sypkich, granulowanych z dodatkami Koncepcja 2009 - -
Modernizacja Instalacji Mocznika według Basic Design Urea Casale Zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji mocznika. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Koncepcja produkcji nawozów ciekłych z dodatkami Koncepcja 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja wytwórni mocznika Studium Wykonalności 2013 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Wytwórnia nawozów stałych i kompleks logistyczno-magazynowy Projekt Budowlany, Raport oddziaływania na środowisko, Projekty Wykonawcze dla kompleksu logistycznego i magazynów we wszystkich branżach 2014 Grupa Azoty, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów Projekty: Procesowy, Podstawowy i Wykonawczy i powykonawczy, dostawy urządzeń, nadzory 2014 INS - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Polska
Wytwórnia mocznika technicznego Projekty: Procesowy, Podstawowy i Wykonawczy i powykonawczy, dostawy urządzeń, nadzory 2014 SABIC Arabia Saudyjska
Wymiana silników pomp amoniaku i karbaminianu amonu 6kV na 400 V z zastosowaniem przemienników częstotliwości na instalacji Mocznika Dokumentacja niezbędna do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów; nadzory autorskie. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie koncepcji i ZZK dla systemu klasyfikacji produktu Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2016 Informacje poufne Polska
Modernizacja Instalacji Mocznika: Grupa Azoty ZAK S.A. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2017 Grupa Azoty ZAK Polska
Modernizacja układu filtracyjnego roztworu cyrkulacyjnego ze skruberów na instalacji mocznika Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, załącznik techniczny do kontraktu 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Opracowanie systemu blokad oraz weryfikacja i ponowny dobór zaworów bezpieczeństwa na wszystkich liniach instalacji mocznika Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wymiana i modernizacja strippera w sekcji syntezy mocznika Wymiana i modernizacja strippera w sekcji syntezy mocznika 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Koncepcja produkcji nawozów ciekłych z dodatkami Koncepcja 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" SA Polska
Baza magazynowa nawozów płynnych typu RSM o poj. 5 800 t. Realizacja w formule „pod klucz”, PROZAP – Główny Realizator Inwestycji, Koncepcja Programowo-Przestrzenna, wielobranżowa, kompleksowa dokumentacja techniczna, dostawy, koordynacja współpracy z dostawcami urządzeń i firmami wykonawczymi, nadzory 2015 „AGROCHEM ” Sp. z o.o Człuchów
Instalacja produkcyjna saletry wapniowej Projekt Bazowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Ekoplon S.A. Polska
Instalacja saletry amonowej Analiza HAZOP 2010 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja nawozów płynnych Koncepcja, ZZK 2010 Poufne Poufne
Koncepcja instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów sypkich na bazie saletry amonowej Wielowariantowa koncepcja dla kompleksu instalacji z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn Saletrzaku na terenie Kompleksu Nawozowego Magazyn Saletrzaku wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia transportowe, dosyłowe, urządzenia do składowania, ważenia i pakowania, załadunku i wywozu, drogi i place. Pojemność-25 000 ton. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja pakowania i spedycji saletry amonowej Wydajność – 3x1 115 mtpd granulowanego produktu 2002 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji pakowni saletry amonowej Akcja ofertowo-kontraktowa, Projekt Wykonawczy, nadzory autorskie 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego Pojemność: RSM – 27 000 t. Materiały sypkie – 140 000 m3 Wydajność załadunku/rozładunku – 2000 t/h Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Instalacja do produkcji roztworu azotanu magnezu jako dodatku do saletry amonowej Wydajność: 7 mtph 50% roztworu Mg(NO3)2. Instalacja połączona z wytwórnią AN o wydajności 3x1 115 mtpd granulowanego produktu. Opatentowana technologia, Projekt Podstawowy i Wykonawczy, nadzór nad uruchomieniem. 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja do granulacji saletry amonowej z zastosowaniem wibrogranulatora Wydajność – 3x 1 115 mtpd granulowanego produktu 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność – 1 200 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe "Włocławek" Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność - 3 x 1 115 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1988 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja transportu roztworu mocznika do RSM i instalacja produkcyjna Połączenie instalacji mocznika, azotu z instalacją produkcji RSM. Ogrzewany rurociąg mocznika o dł. około 2 000 m. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1987 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Intensyfikacja produkcji NOx Koncepcja + Zbiorcze zestawienie kosztów 2015 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Budowa instalacji wytwarzania nawozów ciekłych typu RSM oraz budowa bazy logistycznej nawozów ciekłych typu RSM Realizacja „pod klucz”, w tym: koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja powykonawcza, Projekt Budowlany zamienny, przygotowanie placu pod budowę, wykonanie Harmonogramu Prac, usługi geodezyjne, uzgodnienia i zgody z UDT, dostawa i montaż urządzeń, aparatów, konstrukcji stalowych 2015 Grupa Azoty ZAK Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zad. pn. "Modernizacja układu do rozpuszczania saletry amonowej nie spełniającej wymagań jakościowych" Projekt Wykonawczy, akcja ofertowa 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Dokumentacja projektowa dla projektu pn. "Budowa węzła próżniowego zatężania roztworu azotanu amonu na II linii produkcyjnej saletry amonowej" Prace Przedprojektowe, akcja ofertowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Nadzór Autorski 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa wytwórnia saletry amonowej o wyd. 1300 MTPD - prace przedprojektowe Dokumentacja przetargowa: analiza ofert, wstępna Koncepcja wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, załączniki techniczne do kontraktów; Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opracowanie SIWZ 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa wytwórnia saletry amonowej o wyd. 1300 MTPD Kompletna dokumentacja techniczna, w tym Projekt Budowlany, Klasyfikacja pożarowo-wybuchowa, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Zakupowa: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów, Dokumentacja Rejestracyjna, HAZOP i SIL, Instrukcje uruchomienia i obsługi instalacji. Nadzór autorski, opiniowanie dokumentacji urządzeń, udział w spotkaniach koordynacyjnych i rozruchu technologicznym 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja instalacji produkcyjnej roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) Zapytania ofertowe na dostawę aparatów i urządzeń, analiza ofert, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarem robót, opisy dozorowe, nadzór autorski. 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej Mapa i Projekt Budowlany, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, dokumentacja zakupowa: analiza techniczna ofert, załączniki technicznych do kontraktów, Dokumentacja eksploatacyjna i rejestracyjna, Ocena kompletności Projektu Procesowego, Koordynacja, udział w rozruchu, nadzór autorski. 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń, koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Dokumentacja projektowa linii produkcyjnej kwasu siarkowego dla ZAO POLUS Projekt Bazowy i Wykonawczy instalacji w oparciu o założenia technologiczne Dawcy Technologii. Założenia budowlane dla strony rosyjskiej 2008 Biprokwas Kraków Sp. z o.o. Rosja
Budowa Wytwórni Chemicznej rodków Siarczanowanych Wydajność 30 000 t/rok Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, nadzór, dokumentacja powykonawcza 2006 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Instalacja siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla Analiza Ekonomiczno–Finansowa, inne usługi inżynieryjne 2000 KiZChS „Siarkopol” Grzybów Polska
Instalacja siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla Studium Techniczno-ekonomiczne możliwości intensyfikacji produkcji siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla, Inne usługi inżynieryjne. 1999 KiZChS „Siarkopol” Grzybów Polska
Instalacja magazynowania, dozowania amoniaku i kwasu fosforowego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, dokumentacja powykonawcza 1999 KiZPS „Siarkopol”-Tarnobrzeg Polska
Modernizacja przygotowania roztworu siarczanu hydroksyloaminy do procesu oksymacji Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja węzła rozładunnku benzenu i cykloheksononu Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nadtlenku wodoru Aktualizacja i weryfikacja systemu blokad i zabezpieczeń. Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja rozładunku, magazynowania i dystrybucji 60 % nadtlenku wodoru Koncepcja technologiczna instalacji. Zbiorniki poziome z orurowaniem i urządzeniami załadowczo-rozładowczymi, akp i posadowienie. Projekt Wykonawczy 2004 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Polska
Intensyfikacja produkcji – modernizacja wytwórni nadtlenku wodoru Projekt Wykonawczy Projekt Procesowy firmy CHEMATUR 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nadtlenku wodoru Projekt Procesowy firmy CHEMATUR Projekt Budowlany, inne usługi. inżynieryjne 1995 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa stokażu nadtlenku wodoru Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Stanowisko wytwarzania roztworu powlekającego powłoki magnetoaktywnej w instalacji hali produkcyjnej Wielobranżowa koncepcja programowo - przestrzenna, Projekt Budowalny, wielobranżowe Projekty Wykonawcze z przedmiarami z robót, Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, zapytania ofertowe. 2018 Stalprodukt S.A. Polska
Dokumentacja projektowa punktu dozowania chemikaliów Prace przedprojektowe, Projekt Budowalny, Akcja ofertowo- kontraktowa, Projekt Wykonawczy, dokumentacja rejestracyjna zbiorników, Projekt Powykonawczy, Instrukcja technologiczna, nadzór autorski, uzgodnienia z UDT/ZDT 2017 PKN ORLEN SA, Remzap Sp. z o.o. Polska
Budowa zbiorników butadienu wraz z układami tłoczenia i opróżniania zbiorników Karta info. przedsięwzięcia, Koncepcja kosztowa, Raport oddziaływania na środowisko, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, akcja ofertowa, opisy dozorowe, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza, 2015 Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Budowa instalacji do wytwarzania polioli poliestrowych nieoczyszczanych Wielobranżowy Projekt Wykonawczy 2017 PCC Rokita SA Polska
Montaż rezerwowych pomp dużego obiegu III i IV ciągu Produkcyjnego Polieterów Kompleksu KR Prace Przedprojektowe, Projekt Budowlano–Wykonawczy 2016 PCC Rokita SA Polska
Dokumentacja projektowa dla InVentoX Koncepcja, Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory 7 Polska
Zabudowa odcięć na węźle PSA na instalacji Wytwórni Wodoru Zapytania i analiza ofert, przedmiary i kosztorysy, dok. dozorowa, nadzór autorski 2014 PKN ORLEN SA Polska
Dokumentacja projektowa instalacji żywic Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, zapytania i analiza ofert 2014 SILEKOL Sp. z o. o. Polska
Projekt Budowlany instalacji SSBR Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Instalacja doświadczalna do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych Projekt Wykonawczy 2012 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Polska
Stacja doświadczalna polioli Projekt Procesowy 2010 Poufne Poufne
Rozbudowa Kompleksu TDI do 75 000 t/rok w ZACHEM S.A. Powiększenie zdolności produkcyjnej instalacji tlenku węgla, fosgenu, TDA i TDI. Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy, udzial w ruchu testowym,szkolenia personelu, nadzór autorski,dokumentacja powykonawcza 2009 ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 000 ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, Prace przedprojektowe z inwentaryzacją uwzględniającą całość zadania w aspekcie technicznym i ekonomicznym, Współpraca z Licencjodawcą – Khimtekhnologya (Ukraina), Koordynowanie i nadzór nad Projektami Wykonawczym, wykonywanymi na bazie Projektu Bazowego Licencjodawcy, z wykorzystaniem aparatów z instalacji istniejącej, Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, Kompletne Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, Udział w akcjach ofertowo-kontraktowych i negocjacjach związanych z zakupem maszyn, urządzeń i wyposażania, Udział w rozruchach i odbiorach, HAZOP Study, Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych, Pełnienie nadzoru autorskiego. 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Dobór i posadowienie silosu sody Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Polska
Instalacja stabilizatora II rzędowego w emulsji wodnej Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 2007 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Budowa Wytwórni Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych Wratislavia-BIO Analiza techniczna projektu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów inwestycyjnych,Raport oddziaływania inwestycji na środowisko z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze, projekt rozbudowy układu torowego,nadzór autorski 2007 Wratislavia-BIO Wrocław Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 tys. ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Projekty Wykonawcze, współpraca z dostawcą Projektu Bazowego z Ukrainy, HAZOP study, pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, nadzór autorski, udział w rozruchach i odbiorach 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Zwiększenie zdolności produkcyjnej polieterów o 30 000 t/r Dokumentacja wykonawcza i odbiorowa aparatów. Projekt Wykonawczy z pozwoleniem na budowę 2006 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Modernizacja instalacji produkcyjnej sadzy technicznej System transportu gazu poreakcyjnego. Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Evonik Carbon Black Polska
Zwiększenie zdolności produkcyjnej Wytwórni polieterów „ROKOPOLE” Nowa wytwórnia o wydajności 30 000 t/rok powiązana z wytwórnią dotychczasową. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, rozruch, inne usługi inżynieryjne 2005 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Rozbudowa instalacji przerobu bentonitów i ziem bielących Modernizacja układu zatężania, wyparnych i suszenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2003 KiZPS „Siarkopol” –Tarnobrzeg Polska
Rozbudowa Kompleksu TDI do 60 000 t/rok w ZACHEMie PROZAP pełnił funkcję Generalnego Projektanta.Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcje technologiczne i ruchowedostawy, udział w rozruchach, dokumentacja dozorowa i powykonawcza, nadzór autorski 2002 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska
Rozbudowa budynku produkcyjnego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2004 POLFA LUBLIN S.A. Polska
Laboratorium Zakładowe na Stacji Zamość - Bortatycze Pracownia analityczna do oznaczeń olejów i wody kotłowej oraz zaplecze socjalne. Projekt Budowlany 2003 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Zamość Polska
Dokumentacja techniczna uzbrojenia terenu pod osiedle mieszkaniowe Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2001 Osiedle mieszkaniowe Przyborowie Janów Lubelski Polska
Przebudowa sali balowej w pałacu Czartoryskich dla potrzeb sali szkoleniowo-dydaktycznej Wymagany zakres prac uzgodniony i odebrany przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sala na około 200 osób PROZAP Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca. Współpraca - KPRB "Puławy" S.A.. 2001 Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach Polska
Remont wieży ciśnień Wysokość - 21m, pojemność -50m3 Konstrukcja żelbetowa Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2000 Jednostka Wojskowa w Stawach Ryki Polska
Centrum Handlowe Powierzchnia użytkowa – 4.200 m2 Kubatura – 18.350 m3 Współpraca - PBP "Puławy" S.A. Projekt Wykonawczy 1997 Centrum handlowe Taganka Moskwa Rosja
Adaptacja zbiorników na potrzeby magazynowania kwasu azotowego 55% Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów, Zbiorcze Zestawienie Kosztów; dokumentacja dozorowa 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Adaptacja zbiorników RSM na potrzeby magazynowania kwasu azotowego 55% Prace przygotowawcze, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Dokumentacja Dozorowa 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa instalacja kwasu azotowego o wyd. 1000 MTPD Kompletna dokumentacja techniczna: Projekt Budowlany, Klasyfikacja pożarowo-wybuchowa, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Zakupowa: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów, Dokumentacja Rejestracyjna, HAZOP i SIL, Instrukcje uruchomienia i obsługi instalacji. Nadzór autorski, opiniowanie dokumentacji urządzeń, udział w spotkaniach koordynacyjnych i rozruchu technologicznym. 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja instalacji kwasu azotowego - prace przedprojektowe Dokumentacja przetargowa: analiza ofert, wstępna Koncepcja wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, załączniki techniczne do Kontraktów; Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opracowanie SIWZ 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa instalacja kwasu azotowego o wyd. 1000 MTPD - prace przedprojektowe Dokumentacja przetargowa: analiza ofert, wstępna Koncepcja wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, załączniki techniczne do kontraktów; Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opracowanie SIWZ 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej rurociągów - Kwas Azotowy Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Dozorowa - branża mechaniczna 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji kwasu solnego o 20 KT/rok Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja dozorowa 2010 Informacje poufne Informacje poufne
Dokumentacja projektowa linii produkcyjnej kwasu siarkowego dla ZAO POLUS Projekt Bazowy i Wykonawczy instalacji w oparciu o założenia technologiczne Dawcy Technologii. Założenia budowlane dla strony rosyjskiej 2008 Biprokwas Kraków Sp. z o.o. Rosja
Projekt procesowy instalacji kwasu azotowego TKV w ZA Kędzierzyn S.A. Projekt procesowy HNO3 Wydajność 900 t/d na bazie technologii INS Puławy 2006 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Zakup i monta pomp cyrkulacyjnych kwasu azotowego Zapytania ofertowe, za czniki techniczne do kontraktu, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja magazynowania i dozowania amoniaku i kwasu fosforowego Zastosowanie – granulacja nawozów fosforowych. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1999 KiZPS “Siarkopol” Tarnobrzeg Polska
Instalacja kwasu azotowego Współpraca – Rhodia – Chimie (dawniej Rhône-Poulenc Chimie), (Francja) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1998 Zak ady Azotowe "Pu awy" S.A. Polska
Kompresor tlenków azotu Dokumentacja niezbędna do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, Projekt Technologiczny i wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, załączniki techniczne do kontraktów; Dokumentacja powykonawcza, nadzory autorskie. w trakcie/in progress Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja kotła parowego OP-215 w celu redukcji emisji NOx Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
ALKAT Separacja powietrza Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2017 Air Liquide Global E&C Solutions Poland Polska
Zakup urządzenia do produkcji plastrów stałego CO2 wraz z maszyną do konfekcjonowania Dokumentacja wymagana do uzyskania decyzji administracyjnych, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe urządzeń, analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów, opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji, Zbiorcze Zestawienie Kosztów; Dokumentacja dozorowa. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Koncepcja rozbudowy instalacji ciekłego CO2 Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, opracowanie SIWZ 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania "Zwiększenie wolumenu i optymalizacji ciekłego dwutlenku węgla w Zakładzie Amoniaku” Raport oddziaływania na środowisko, Wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Dwa bloki tlenowe o łącznej wydajności 1700 t/d Technologia Air Liquide. Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy, instrukcja technologiczna 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rurociąg chloru gazowego Rurociąg stalowy z armaturą . Dokumentacja wykonawcza i rejestracyjna. Uzgodnienia UDT 2004 APAKOR-ROKITA Brzeg Dolny Polska
Poprawa czystości dwutlenku węgla z Instalacji Benfielda Projekty Wykonawcze, dokumentacja wykonawcza aparatów, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza 2003 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Wytwórnia Tlenu - nowy obiekt Koncepcja programowo-przestrzenna, studium wykonalności 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany 2014 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ”Police” S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń , koncepcję programowo-przestrzenną , projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja do katalitycznej redukcji NOx Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zakupy 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja do katalitycznej redukcji NOx Koncepcja, realizacja dostaw 2010 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Projekt Wykonawczy, Projekt Budowlany, realizacja dostaw, rozruch, nadzór autorski, inne usługi inżynieryjne 2009 SABIC Arabia Saudyjska
Instalacje redukcji emisji podtlenku azotu na 4 liniach kwasu azotowego Współpraca - BASF Projekt Wykonawczy 2009 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja dsiarczania palin w Elektrowni Rybnik Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza dla budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni, nadzór autorski 2007 Energoprojekt Gliwice S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Studium wykonalności 2003 SABIC Arabia Saudyjska
Ograniczenie emisji amoniaku metodą kwaśnej absorpcji Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy, inne usługi inżynieryjne 2001 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Utylizacja gazów odlotowych z Wytwórni Hydroksyloaminy Termiczna utylizacja Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Wykonawczy 2000 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania gazów odlotowych Wydajność - 32 000 Nm3 Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1998 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych S.A. Polska
Instalacje redukcji emisji NOx z trzech linii produkcyjnych Współpraca – Rhodia – Chimie (dawniej Rhône-Poulenc Chimie), (Francja) Projekt Wykonawczy 1998 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 500 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1995 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność - 1 400 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1993 CHEMIE LINZ Austria
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej mocznika Wydajność 2 000 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1993 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania gazów odlotowych Wydajność - 34 000 Nm3 Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność 1 200 t/d granulatu. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe “Włocławek” Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność - 3 x 1 115 t/d granulatu Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1988 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja odwadniania osadu Karta info. przedsięwzięcia, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Projekt Budowlany, zakupy, Projekt Wykonawczy, nadzory autorskie 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Intensyfikacja produkcji tlenków azotu Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2015 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Zakładu Przetwarzania EkoEuropa Energy na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2015 EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Polska
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego 2015 EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Polska
Wykonanie dokumentacji na modernizację pomp na Pompowni nr 1 n/Wisłą Projekt Wykonawczy z przedmiarem robót, wycena, analiza ofert, inwentaryzacja 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie dokumentacji dla modernizacji pomiarów ciśnienia i temperatury przy pompach cyrkulacyjnych na Instalacji Odsiarczania Spalin Projekt Wykonawczy w branży pomiarowej 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie projektu technicznego odwodnienia placu składowego węgla na Wydziale Nawęglania i Odpopielania Koncepcja, Projekt Wykonawczy branża budowlana, instalacyjna 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Prace projektowe branży architektura i konstrukcja budynku urządzeń elektrycznych w Elektrowni Stalowa Wola Projekt Wykonawczy w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej, dokumentacja powykonawcza, Nadzór Autorski 2016 Energoprojekt Gliwice Polska
Instalacja odsiarczania spalin Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany 2014 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Polska
Instalacja odsiarczania spalin Funkcja kierującego biura projektowego, uzyskanie wymaganych zgód, nadzór nad realizacją kontraktów związanych z dostawą urządzeń , koncepcję programowo-przestrzenną , projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach jak również powykonawczy 2013 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wstępna analiza oddziaływania nowej elektrowni 2x800 MW na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wariant węglowy i gazowy), Wniosek o Wydanie Pozwolenia Zintegrowanego 2009 Vattenfall Polska
Instalacja Odsiarczania Spalin w Rybniku Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza dla budowy instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrowni Rybnik, nadzór autorski 2007 Energoprojekt Gliwice S.A. Polska
Konstrukcje stalowe kotła wsporcze dla projektu Lozanna, Szwajcaria Projekt Wykonawczy 2004 MOSTOSTAL Puławy S.A. Polska
Instalacja wody zdemineralizowanej dla elektrociepłowni Wydajność - 600 t/d Analiza techniczno-ekonomiczna 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Odgazowanie kondensatu technologicznego Wydajność – 29 t/h kondensatu Projekt Wykonawczy 2000 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Zakładowa kotłownia olejowa – modernizacja Wydajność - 8 MW Medium – para 20 t/h 1,2 MPa Projekt Wykonawczy 1999 Zakłady Farmaceutyczne ICN Polfa Rzeszów Polska
Kotłownia olejowa Terminalu Nawozów Płynnych Wydajność - 1 100 kW Medium – woda 80 °C Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 1998 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Zastępstwo Inwestycyjne w ramach budowy nowego bloku gazowego 400 MWe Prowadzenie postępowań na wybór Doradcy Technicznego i Generalnego Realizatora Inwestycji 2017 Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Polska
Zaprojektowanie dodatkowych urządzeń elektrycznych dla rozdzielni elektrycznej 6kV Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza techniczna ofert, załączniki techniczne do kontraktów; Dokumentacja powykonawcza. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Bilans węzła krystalizacji IOS Inwentaryzacja węzła krystalizacji oraz aktualizacja schematów PID, bilans masowy i cieplny instalacji węzła krystalizacji. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wymiana kolektora pary 9,6 Mpa w elektrociepłowni Projekt Technologiczny, Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, inwentaryzacja rurociągów, dokumentacja dozorowa, Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II Projekt Budowalny Zamienny, wielobranżowy Projekt Wykonawczy w uzgodnionym zakresie, model 3D budynku, aparatów, urządzeń, tras kablowych, opracowanie schematu technologicznego. 2018 Grupa Azoty POLICE Polska
Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Projekt Wykonawczy we wszystkich dyscyplinach, Kosztorysy, załączniki techniczne do przetargów, dokumentacja dozorowa, instrukcja technologiczna, instrukcja obsługi, dokumentacja powykonawcza, nadzór autorski 2010 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Polska
Instalacja do wytwarzania ekstraktów roślinnych uzyskanych przy zastosowaniu ekstrakcji Projekt Budowlany 2008 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Polska
Modernizacja Wytwórni Enzymów Zwiększenie wydajności Instalacji DCS. Projekt Budowlany ,Projekt Wykonawczy 2005 POLFA Tarchomin Polska
Modernizacja instalacji roztworów wodnych Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę 2004 POLFA Lublin S.A. Polska
Instalacja nadkrytycznej ekstrakcji szyszek chmielowych ciekłym CO2 Współpraca – Instytut Nawozów Sztucznych. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, nadzór autorski, rozruch 2000 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Polska
Pakownia mocznika technicznego Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 2018 Poufne Bliski Wschód
Wytwórnia nawozów stałych i kompleks logistyczno-magazynowy Projekt Budowlany, Raport oddziaływania na środowisko, Projekty Wykonawcze dla kompleksu logistycznego i magazynów we wszystkich branżach 2014 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Zbiornik nawozów ciekłych Koncepcja 2009 Informacje poufne Informacje poufne
Modernizacja pakowni mocznika granulowanego Wydajność – 40 t/h Konecpcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Rozbudowa instalacji przerobu bentonitów i ziem bielących Modernizacja układu zatężania, wyparnych i suszenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2003 KiZPS „Siarkopol” –Tarnobrzeg Polska
Modernizacja instalacji granulacji beztermicznej poprzez suszenie Montaż węzła chłodzenia, suszenia i absorpcji nawozów NPK. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2002 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. Polska
Modernizacja Pakowni Saletry Amonowej Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 2002 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Terminal przeładunkowy Wydajność – 150 000 ton/rok Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 2000 Trade Trans, Wólka Polska
System transportu, chłodzenia i magazynowania melaminy Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, instrukcja eksploatacji, nadzór autorski, rozruch 2000 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Terminal przeładunkowy materiałów sypkich w Małaszewiczach Wydajność - 500 ton/dobę Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 1999 Agrostop – Terespol Polska
Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego Pojemność: RSM – 27 000 t. Materiały sypkie – 140 000 m3 Wydajność załadunku/rozładunku – 2000 t/h Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Stacja uzdatniania wody w Mniszewie Wydajność 70 m3/h Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Współpraca – Bartosz sp. j. Białystok 2001 Zarząd Gminy Magnuszew Polska
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z odcinkami sieci wodociągowej Wydajność 70 m3/h Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Współpraca – Bartosz sp. j. Białystok 2001 Spółdzielnia Mieszkaniowa Końskowola Polska
Rozbudowa Stacji Demineralizacji Wody Karta Informacyjna przedsięwzięcia oraz wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wymiana rurociągów tytanowych na stalowe teflonowane Dla instalacji odzysku ciepła ze zmydlacza Projekt Wykonawczy 2005 PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny Polska
Konstrukcje stalowe kotła wsporcze dla projektu Lozanna, Szwajcaria Dokumentacja wykonawcza 2004 MOSTOSTAL Puławy S.A. Polska
Instalacje rurowe i kanały wentylacyjne Dokumentacja wykonawcza 2003 INSTAL-LUBLIN S.A. – Huta szkła THOMSON MULTIMEDIA Polska
Dokumentacja warsztatowa kanałów wentylacyjnych Kanały spalin pieca EC Projekt Wykonawczy 2002 MOSTOSTAL Puławy S.A. Polska
Dobór, zakup i montaż sprężarek powietrza do zasilania urządzeń pneumatycznych Wielobranżowy Projekt Wykonawczy z przedmiarem robót, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, załącznik techniczny do kontraktu. 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Intensyfikacja produkcji soli suchej Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, akcja ofertowa 2016 Soda Polska CIECH Z-d Janikowo Polska
Instalacja żywic Raport Ochrony Środowiska, Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2014 SILEKOL Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle Polska
Instalacja odwadniania osadu z Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, zakupy, nadzory 2014 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji osuszania powietrza pomiarowego Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Przekazywanie pod nadzór UDT zbiorników paliw płynnych na stacjach paliwowych Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji uproszczonej dla ok. 500 szt. zbiorników w rejonie województwa lubelskiego 2002 PKN ORLEN, Rejon Lublin Polska
Modernizacja układu sterowania kompresora Zmiana systemu sterowania z pneumatycznego na elektryczny Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw, nadzór autorski, instrukcja eksploatacji 2000 ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska
Zamknięcie obiegów wody chłodniczej Wydajność – 1 000 m3/h Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, rozruch 1998 Z.Ch. „Organika – Sarzyna” S.A. Polska