System zarządzania jakością

Zapewnienie jakości świadczonych przez PROZAP usług oparte jest o wdrożony i certyfikowany (od 1998 roku) System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001. W roku 2013 firma uzyskała również Certyfikat PN-EN-ISO 14 001 i PN-N-18 001 oraz PN-EN ISO 9001 w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Obecny Model Systemu Zarządzania Jakością w Spółce PROZAP, obejmujący wszystkie procesy mające miejsce w przedsiębiorstwie, został zbudowany w oparciu o wymagania normy ISO 9001, 14 001 i 18 001, został poddany certyfikacji na zgodność z jej wymaganiami w roku 2003. Kolejne recertyfikacje systemu wynikają z upływu terminu ważności certyfikatu i przeprowadzane są w oparciu o wymagania aktualnego wydania normy.

Zidentyfikowane Procesy poddano analizie, określono ich obszary, przeanalizowano i uściślono mechanizmy działania – opracowano struktury oraz szczegółowe mapy procesów określające precyzyjnie główne czynności, uczestników oraz ich role.

Na doskonalenie procesów mają wpływ wyniki ocen klientów wewnętrznych i zewnętrznych, analiza konkurencyjności Spółki w stosunku do innych podmiotów działających na rynku a także pozyskiwane informacje o działaniach firm konkurencyjnych i innych, stanowiących dla Spółki punkt odniesienia.

System Zarządzania Jakością określa mechanizmy zapewniające właściwą organizację działań oraz dostępność środków, pomocy technicznych a także odpowiednich norm i przepisów prawa umożliwiających prawidłową realizację zadań.

Stosowane procedury, instrukcje i inne dokumenty opisują tryb postępowania w poszczególnych obszarach działania przedsiębiorstwa oraz precyzują odpowiedzialności za wykonywane czynności na poszczególnych szczeblach zarządzania firmą.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością posłużyło doskonaleniu mechanizmów działania organizacji oraz osiąganiu zadowolenia klientów poprzez skuteczne i efektywne stosowanie udokumentowanych ustaleń wdrożonego Systemu.