Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. PROZAP Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie prozap.com.pl
 2. W świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) administratorem danych osobowych użytkowników (dalej: „Użytkownicy”) Serwisu jest PROZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000056296, NIP 716-000-44-82 (dalej: „Spółka”).
 3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się  pod adresem email: prozap@prozap.com.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu  przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania oraz w innych celach wynikających z funkcjonalności strony. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą ujawnione uprawnionym pracownikom Administratora oraz usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnionym pracownikom – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Mogą być ujawnione również właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz realizacji celów określonych powyżej.
 7. Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, zgodnie z polityką cookies.
 8. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.
 9. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.
 10. Każdemu Użytkownikowi  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem korzystając z informacji kontaktowych podanych na stronie, w zakładce „Kontakt”. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego przy zbieraniu danych.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 12.  Dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.