Kompleksowa dokumentacja projektowa
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Wniosek o uwarunkowaniach środowiskowych i Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko –ROŚ lub Karta Informacyjna przedsięwzięcia
 • Pozyskanie mapy ewidencyjnej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – WZiZT
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • Operat wodno – prawny
 • Projekt Budowlany jako komplet dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
 • Projekt Budowlany Zamienny jako komplet dokumentacji potrzebnej do zmiany pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, zawierający wszystkie istotne odstąpienia od zatwierdzonego już Projektu Budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
 • Projekt Wykonawczy we wszystkich branżach projektowych
 • Wytyczne realizacji inwestycji –WRI
 • Zbiorcze Zestawienie Kosztów
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem opinii rzeczoznawców w zakresie rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych wymaganych prawem uzgodnień (UDT, TDT) zakresie rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej
 • Klasyfikacja pożarowo-wybuchowa obiektów i instalacji
 • Wykaz mediów
 • Analiza ryzyka zagrożenia wybuchem
 • HAZOP Study
 • Instrukcje technologiczne i stanowiskowe
 • Projekt zagospodarowanie terenu
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Akcja ofertowo-kontaktowa na dostawę maszyn, urządzeń, zbiorników i aparatów
 • Dokumentacja dozorowa urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego
 • Dokumentacja dozorowa urządzeń podlegających pod Transportowy Dozór Techniczny
 • Kosztorys inwestorski
 • Dokumentacja branży drogowej
 • Dokumentacja branży kolejowej
 • Dokumentacja powykonawcza