Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Adaptacja zbiorników na potrzeby magazynowania kwasu azotowego 55% Wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Zakupy: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów, Zbiorcze Zestawienie Kosztów; dokumentacja dozorowa 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Adaptacja zbiorników RSM na potrzeby magazynowania kwasu azotowego 55% Prace przygotowawcze, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów, Dokumentacja Dozorowa 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa instalacja kwasu azotowego o wyd. 1000 MTPD Kompletna dokumentacja techniczna: Projekt Budowlany, Klasyfikacja pożarowo-wybuchowa, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Zakupowa: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów, Dokumentacja Rejestracyjna, HAZOP i SIL, Instrukcje uruchomienia i obsługi instalacji. Nadzór autorski, opiniowanie dokumentacji urządzeń, udział w spotkaniach koordynacyjnych i rozruchu technologicznym. 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja instalacji kwasu azotowego - prace przedprojektowe Dokumentacja przetargowa: analiza ofert, wstępna Koncepcja wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, załączniki techniczne do Kontraktów; Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opracowanie SIWZ 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa instalacja kwasu azotowego o wyd. 1000 MTPD - prace przedprojektowe Dokumentacja przetargowa: analiza ofert, wstępna Koncepcja wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, załączniki techniczne do kontraktów; Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opracowanie SIWZ 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej rurociągów - Kwas Azotowy Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Dozorowa - branża mechaniczna 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji kwasu solnego o 20 KT/rok Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, dokumentacja dozorowa 2010 Informacje poufne Informacje poufne
Dokumentacja projektowa linii produkcyjnej kwasu siarkowego dla ZAO POLUS Projekt Bazowy i Wykonawczy instalacji w oparciu o założenia technologiczne Dawcy Technologii. Założenia budowlane dla strony rosyjskiej 2008 Biprokwas Kraków Sp. z o.o. Rosja
Projekt procesowy instalacji kwasu azotowego TKV w ZA Kędzierzyn S.A. Projekt procesowy HNO3 Wydajność 900 t/d na bazie technologii INS Puławy 2006 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Polska
Zakup i monta pomp cyrkulacyjnych kwasu azotowego Zapytania ofertowe, za czniki techniczne do kontraktu, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Instalacja magazynowania i dozowania amoniaku i kwasu fosforowego Zastosowanie – granulacja nawozów fosforowych. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1999 KiZPS “Siarkopol” Tarnobrzeg Polska
Instalacja kwasu azotowego Współpraca – Rhodia – Chimie (dawniej Rhône-Poulenc Chimie), (Francja) Projekt Wykonawczy, realizacja dostaw 1998 Zak ady Azotowe "Pu awy" S.A. Polska