Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Stanowisko wytwarzania roztworu powlekającego powłoki magnetoaktywnej w instalacji hali produkcyjnej Wielobranżowa koncepcja programowo - przestrzenna, Projekt Budowalny, wielobranżowe Projekty Wykonawcze z przedmiarami z robót, Raport oddziaływania inwestycji na środowisko, zapytania ofertowe. 2018 Stalprodukt S.A. Polska
Dokumentacja projektowa punktu dozowania chemikaliów Prace przedprojektowe, Projekt Budowalny, Akcja ofertowo- kontraktowa, Projekt Wykonawczy, dokumentacja rejestracyjna zbiorników, Projekt Powykonawczy, Instrukcja technologiczna, nadzór autorski, uzgodnienia z UDT/ZDT 2017 PKN ORLEN SA, Remzap Sp. z o.o. Polska
Budowa zbiorników butadienu wraz z układami tłoczenia i opróżniania zbiorników Karta info. przedsięwzięcia, Koncepcja kosztowa, Raport oddziaływania na środowisko, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, akcja ofertowa, opisy dozorowe, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza, w trakcie/in progress Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Budowa instalacji do wytwarzania polioli poliestrowych nieoczyszczanych Wielobranżowy Projekt Wykonawczy 2017 PCC Rokita SA Polska
Montaż rezerwowych pomp dużego obiegu III i IV ciągu Produkcyjnego Polieterów Kompleksu KR Prace Przedprojektowe, Projekt Budowlano–Wykonawczy 2016 PCC Rokita SA Polska
Dokumentacja projektowa dla InVentoX Koncepcja, Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory 7 Polska
Zabudowa odcięć na węźle PSA na instalacji Wytwórni Wodoru Zapytania i analiza ofert, przedmiary i kosztorysy, dok. dozorowa, nadzór autorski 2014 PKN ORLEN SA Polska
Dokumentacja projektowa instalacji żywic Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, zapytania i analiza ofert 2014 SILEKOL Sp. z o. o. Polska
Projekt Budowlany instalacji SSBR Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Instalacja doświadczalna do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych Projekt Wykonawczy 2012 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Polska
Stacja doświadczalna polioli Projekt Procesowy 2010 Poufne Poufne
Rozbudowa Kompleksu TDI do 75 000 t/rok w ZACHEM S.A. Powiększenie zdolności produkcyjnej instalacji tlenku węgla, fosgenu, TDA i TDI. Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy, udzial w ruchu testowym,szkolenia personelu, nadzór autorski,dokumentacja powykonawcza 2009 ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 000 ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, Prace przedprojektowe z inwentaryzacją uwzględniającą całość zadania w aspekcie technicznym i ekonomicznym, Współpraca z Licencjodawcą – Khimtekhnologya (Ukraina), Koordynowanie i nadzór nad Projektami Wykonawczym, wykonywanymi na bazie Projektu Bazowego Licencjodawcy, z wykorzystaniem aparatów z instalacji istniejącej, Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, Kompletne Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, Udział w akcjach ofertowo-kontraktowych i negocjacjach związanych z zakupem maszyn, urządzeń i wyposażania, Udział w rozruchach i odbiorach, HAZOP Study, Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych, Pełnienie nadzoru autorskiego. 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Dobór i posadowienie silosu sody Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Polska
Instalacja stabilizatora II rzędowego w emulsji wodnej Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 2007 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Budowa Wytwórni Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych Wratislavia-BIO Analiza techniczna projektu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów inwestycyjnych,Raport oddziaływania inwestycji na środowisko z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze, projekt rozbudowy układu torowego,nadzór autorski 2007 Wratislavia-BIO Wrocław Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 tys. ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Projekty Wykonawcze, współpraca z dostawcą Projektu Bazowego z Ukrainy, HAZOP study, pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, nadzór autorski, udział w rozruchach i odbiorach 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Zwiększenie zdolności produkcyjnej polieterów o 30 000 t/r Dokumentacja wykonawcza i odbiorowa aparatów. Projekt Wykonawczy z pozwoleniem na budowę 2006 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Modernizacja instalacji produkcyjnej sadzy technicznej System transportu gazu poreakcyjnego. Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Evonik Carbon Black Polska
Zwiększenie zdolności produkcyjnej Wytwórni polieterów „ROKOPOLE” Nowa wytwórnia o wydajności 30 000 t/rok powiązana z wytwórnią dotychczasową. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, rozruch, inne usługi inżynieryjne 2005 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Rozbudowa instalacji przerobu bentonitów i ziem bielących Modernizacja układu zatężania, wyparnych i suszenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2003 KiZPS „Siarkopol” –Tarnobrzeg Polska
Rozbudowa Kompleksu TDI do 60 000 t/rok w ZACHEMie PROZAP pełnił funkcję Generalnego Projektanta.Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcje technologiczne i ruchowedostawy, udział w rozruchach, dokumentacja dozorowa i powykonawcza, nadzór autorski 2002 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska