Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Dokumentacja projektowa dla budowy zbiorników butadienu Karta info. przedsięwzięcia, Koncepcja, zapytania i analizy ofert, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Kosztorysy, nadzory autorskie, dokumentacja powykonawcza, opisy dozorowe w trakcie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp. j. Polska
Dokumentacja projektowa punktu dozowania chemikaliów Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcja technologiczna, nadzór powykonawczy w trakcie PKN ORLEN SA, Remzap Sp. z o.o. Polska
Budowa zbiorników butadienu wraz z układami tłoczenia i opróżniania zbiorników Koncepcja kosztowa, Raport oddziaływania na środowisko, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, akcja ofertowa, nadzór autorski w trakcie Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Dokumentacja projektowa dla InVentoX Koncepcja, Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory 7 Polska
Zabudowa odcięć na węźle PSA na instalacji Wytwórni Wodoru Zapytania i analiza ofert, przedmiary i kosztorysy, dok. dozorowa, nadzór autorski 2014 PKN ORLEN SA Polska
Dokumentacja projektowa instalacji żywic Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, zapytania i analiza ofert 2014 SILEKOL Sp. z o. o. Polska
Projekt Budowlany instalacji SSBR Projekt Budowlany 2014 Synthos Dwory Sp. z o.o. Spółka jawna Polska
Instalacja doświadczalna do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych Projekt Wykonawczy 2012 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach Polska
Stacja doświadczalna polioli Projekt Procesowy 2010 Poufne Poufne
Rozbudowa Kompleksu TDI do 75 000 t/rok w ZACHEM S.A. Powiększenie zdolności produkcyjnej instalacji tlenku węgla, fosgenu, TDA i TDI. Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy, udzial w ruchu testowym,szkolenia personelu, nadzór autorski,dokumentacja powykonawcza 2009 ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 000 ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, Prace przedprojektowe z inwentaryzacją uwzględniającą całość zadania w aspekcie technicznym i ekonomicznym, Współpraca z Licencjodawcą – Khimtekhnologya (Ukraina), Koordynowanie i nadzór nad Projektami Wykonawczym, wykonywanymi na bazie Projektu Bazowego Licencjodawcy, z wykorzystaniem aparatów z instalacji istniejącej, Projekt Budowlany wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, Kompletne Projekty Wykonawcze we wszystkich branżach, Udział w akcjach ofertowo-kontraktowych i negocjacjach związanych z zakupem maszyn, urządzeń i wyposażania, Udział w rozruchach i odbiorach, HAZOP Study, Opracowanie instrukcji technologicznych i ruchowych, Pełnienie nadzoru autorskiego. 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Dobór i posadowienie silosu sody Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2008 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Polska
Instalacja stabilizatora II rzędowego w emulsji wodnej Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany i Wykonawczy 2007 ANWIL S.A. Włocławek Polska
Budowa Wytwórni Estrów Metylowych Kwasów Tłuszczowych Wratislavia-BIO Analiza techniczna projektu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów inwestycyjnych,Raport oddziaływania inwestycji na środowisko z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę, Projekty Wykonawcze, projekt rozbudowy układu torowego,nadzór autorski 2007 Wratislavia-BIO Wrocław Polska
Wytwórnia Metanolu o wydajności 130 tys. ton/rok z wykorzystaniem istniejących i używanych urządzeń Projekty Wykonawcze, współpraca z dostawcą Projektu Bazowego z Ukrainy, HAZOP study, pełnienie funkcji Generalnego Projektanta, nadzór autorski, udział w rozruchach i odbiorach 2006 Zakłady Chemiczne ACHEMA Jonava Litwa
Zwiększenie zdolności produkcyjnej polieterów o 30 000 t/r Dokumentacja wykonawcza i odbiorowa aparatów. Projekt Wykonawczy z pozwoleniem na budowę 2006 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Modernizacja instalacji produkcyjnej sadzy technicznej System transportu gazu poreakcyjnego. Projekt Podstawowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Evonik Carbon Black Polska
Zwiększenie zdolności produkcyjnej Wytwórni polieterów „ROKOPOLE” Nowa wytwórnia o wydajności 30 000 t/rok powiązana z wytwórnią dotychczasową. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, rozruch, inne usługi inżynieryjne 2005 PCC Rokita SA Brzeg Dolny Polska
Rozbudowa instalacji przerobu bentonitów i ziem bielących Modernizacja układu zatężania, wyparnych i suszenia. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2003 KiZPS „Siarkopol” –Tarnobrzeg Polska
Rozbudowa Kompleksu TDI do 60 000 t/rok w ZACHEMie PROZAP pełnił funkcję Generalnego Projektanta.Prace przedprojektowe z inwentaryzacją, Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, instrukcje technologiczne i ruchowedostawy, udział w rozruchach, dokumentacja dozorowa i powykonawcza, nadzór autorski 2002 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. Bydgoszcz Polska