Połączenie PROZAP Sp. z o.o. i „KONCEPT” Sp. z o.o.

Zarząd PROZAP Spółka z o.o. w Puławach, na podstawie art. 508 KSH ogłasza, że w dniu 29.01.2020r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu połączenia spółki PROZAP Sp. z o.o. w Puławach ze spółką KONCEPT Sp. z o.o. w Policach.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej tj. KONCEPT Sp. z o.o. w Policach na Spółkę Przejmującą tj. PROZAP Spółka z o.o. w Puławach.

Agnieszka Rolecka – Prezes Zarządu

Aktualności