Instalacja odsiarczania spalin w elektrowni Rybnik

Opis

  • Projekt wykonawczy
  • Dokumentacja powykonawcza, nadzór autorski

Charakterystyka inwestycji

  • Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb projektowania
  • Dokumentacja projektowa wykonawcza i po wykonawcza dla budowy mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Rybnik S.A. w branżach: budowlanej, instalacyjnej, mechanicznej
  • Współdziałanie z Zamawiającym w uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń
  • Pełnienie nadzorów autorskich w zakresie dokumentacji objętej przedmiotem umowy
  • Uczestnictwo w naradach technicznych dotyczących przedmiotu umowy w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego