Zadanie inwestycyjne Charakterystyka Rok Klient Lokalizacja
Koncepcja produkcji nawozów ciekłych z dodatkami Koncepcja 2011 Zakłady Azotowe "Puławy" SA Polska
Baza magazynowa nawozów płynnych typu RSM o poj. 5 800 t. Realizacja w formule „pod klucz”, PROZAP – Główny Realizator Inwestycji, Koncepcja Programowo-Przestrzenna, wielobranżowa, kompleksowa dokumentacja techniczna, dostawy, koordynacja współpracy z dostawcami urządzeń i firmami wykonawczymi, nadzory 2015 „AGROCHEM ” Sp. z o.o Człuchów
Instalacja produkcyjna saletry wapniowej Projekt Bazowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2010 Ekoplon S.A. Polska
Instalacja saletry amonowej Analiza HAZOP 2010 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja nawozów płynnych Koncepcja, ZZK 2010 Poufne Poufne
Koncepcja instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów sypkich na bazie saletry amonowej Wielowariantowa koncepcja dla kompleksu instalacji z obiektami towarzyszącymi do produkcji nawozów 2006 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn Saletrzaku na terenie Kompleksu Nawozowego Magazyn Saletrzaku wraz z kompletnym wyposażeniem w urządzenia transportowe, dosyłowe, urządzenia do składowania, ważenia i pakowania, załadunku i wywozu, drogi i place. Pojemność-25 000 ton. Koncepcja programowo-przestrzenna, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy 2005 Zakłady Azotowe ANWIL S.A. Polska
Instalacja pakowania i spedycji saletry amonowej Wydajność – 3x1 115 mtpd granulowanego produktu 2002 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Modernizacja instalacji pakowni saletry amonowej Akcja ofertowo-kontraktowa, Projekt Wykonawczy, nadzory autorskie 2001 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Magazyn i terminal roztworu saletrzano-mocznikowego Pojemność: RSM – 27 000 t. Materiały sypkie – 140 000 m3 Wydajność załadunku/rozładunku – 2000 t/h Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy 1999 Bałtycka Baza Masowa – Port Gdynia Polska
Instalacja do produkcji roztworu azotanu magnezu jako dodatku do saletry amonowej Wydajność: 7 mtph 50% roztworu Mg(NO3)2. Instalacja połączona z wytwórnią AN o wydajności 3x1 115 mtpd granulowanego produktu. Opatentowana technologia, Projekt Podstawowy i Wykonawczy, nadzór nad uruchomieniem. 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja do granulacji saletry amonowej z zastosowaniem wibrogranulatora Wydajność – 3x 1 115 mtpd granulowanego produktu 1998 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność – 1 200 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1992 Zakłady Azotowe "Włocławek" Polska
Instalacja oczyszczania powietrza z wieży granulacyjnej saletry Wydajność - 3 x 1 115 t/d granulatu Współpraca – BECO (USA) Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1988 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Instalacja transportu roztworu mocznika do RSM i instalacja produkcyjna Połączenie instalacji mocznika, azotu z instalacją produkcji RSM. Ogrzewany rurociąg mocznika o dł. około 2 000 m. Projekt Podstawowy, Projekt Wykonawczy 1987 Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Polska
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej Koncepcja, Zbiorcze Zestawienie Kosztów 2014 Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. Polska
Intensyfikacja produkcji NOx Koncepcja + Zbiorcze zestawienie kosztów 2015 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Budowa instalacji wytwarzania nawozów ciekłych typu RSM oraz budowa bazy logistycznej nawozów ciekłych typu RSM Realizacja „pod klucz”, w tym: koncepcja, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja powykonawcza, Projekt Budowlany zamienny, przygotowanie placu pod budowę, wykonanie Harmonogramu Prac, usługi geodezyjne, uzgodnienia i zgody z UDT, dostawa i montaż urządzeń, aparatów, konstrukcji stalowych 2015 Grupa Azoty ZAK Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zad. pn. "Modernizacja układu do rozpuszczania saletry amonowej nie spełniającej wymagań jakościowych" Projekt Wykonawczy, akcja ofertowa 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Dokumentacja projektowa dla projektu pn. "Budowa węzła próżniowego zatężania roztworu azotanu amonu na II linii produkcyjnej saletry amonowej" Prace Przedprojektowe, akcja ofertowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Nadzór Autorski 2016 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa wytwórnia saletry amonowej o wyd. 1300 MTPD - prace przedprojektowe Dokumentacja przetargowa: analiza ofert, wstępna Koncepcja wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów, załączniki techniczne do kontraktów; Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, opracowanie SIWZ 2017 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Nowa wytwórnia saletry amonowej o wyd. 1300 MTPD Kompletna dokumentacja techniczna, w tym Projekt Budowlany, Klasyfikacja pożarowo-wybuchowa, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Zakupowa: zapytania ofertowe, analiza ofert, załączniki techniczne do kontraktów, Dokumentacja Rejestracyjna, HAZOP i SIL, Instrukcje uruchomienia i obsługi instalacji. Nadzór autorski, opiniowanie dokumentacji urządzeń, udział w spotkaniach koordynacyjnych i rozruchu technologicznym 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Modernizacja instalacji produkcyjnej roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) Zapytania ofertowe na dostawę aparatów i urządzeń, analiza ofert, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarem robót, opisy dozorowe, nadzór autorski. 2018 Grupa Azoty PUŁAWY Polska
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej Mapa i Projekt Budowlany, wielobranżowy Projekt Wykonawczy, dokumentacja zakupowa: analiza techniczna ofert, załączniki technicznych do kontraktów, Dokumentacja eksploatacyjna i rejestracyjna, Ocena kompletności Projektu Procesowego, Koordynacja, udział w rozruchu, nadzór autorski. 2021 Grupa Azoty PUŁAWY Polska